Найкраще рішення для вашого дому

Послуги швидкісного, широкосмугового доступу до мережі Інтернет, котрі базуються на новітніх технологіях.

Публічний договір

Публічний договір

Затверджений Наказом Директора

Приватного підприємства Телерадіокомпанії Техніка

№ 3 від 01.01.2023 р. Лисенко О.В.

м. Вознесенськ

 

 

 Приватнее підприємство Телерадіокомпанії Техніка, надалі - Провайдер, керуючись Законом України "Про телекомунікації", "Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг"  затверджених постановою Кабінету міністрів України від 11.04.2012 № 295, Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг, затверджених рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації від 29.11.2012 № 624, Законом України "Про захист прав споживачів", а також ст. 633 Цивільного кодексу України, публічно пропонує можливість отримання телекомунікаційних послуг з доступу до мережі Інтернет (Послуг), для чого публікує даний Договір про наступне:

 

 1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1 Публічний договір (Договір) — Договір, який  регламентує порядок та умови, визначає особливості надання Послуг доступу до мережі Інтернет, згідно якого ПП ТРК Техніка в порядку ст. 633 Цивільного кодексу України як Провайдер зобов'язується надавати Послуги доступу до мережі Інтернет кожному Абоненту, згідно Заявки-замовлення про приєднання до даного Договору публічної оферти про надання послуг доступу до мережі Інтернет (надалі – Заявки) Абонента за затвердженою Провайдером формою, за наявності технічної можливості Провайдера, та встановлює однакові для всіх Абонентів умови надання цих послуг, а Абонент зобов’язується своєчасно та у повному обсязі оплачувати їхню вартість.

1.2 Провайдер — Приватне підприємства Телерадіокомпанія Техніка включено до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій за № 3647 як Провайдер телекомунікацій від «22» березня 2021р., що діє на підставі Статуту, на договірних засадах, з урахуванням вимог статей 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України,  надає Абонентам можливість отримання визначених даним Договором телекомунікаційних послуг.

1.3 Абонент — фізична чи юридична особа, що замовляє та отримує Послуги виключно на умовах даного Договору.

1.4 Місце надання Послуг – приміщення за конкретно зазначеною Абонентом адресою, за якою він бажає отримувати Послуги (квартира, будинок, тощо).

1.5 Заява-замовлення про приєднання до даного Договору публічної оферти про надання послуг доступу до мережі Інтернет (Заява) — документ, яким Абонент підтверджує, що ознайомлений зі змістом даного Договору, погоджується з його умовами та у якому вказує своє прізвище, ім’я, по-батькові, назву юридичної особи,  ідентифікаційний номер, адресу місця реєстрації, контактний телефон, паспортні дані, тарифний пакет, що ним обирається, Місце надання послуг та, при необхідності, додаткову інформацію. Номер Заяви є індивідуальним та відповідає номеру угоди між Провайдером та Абонентом щодо приєднання Абонента до Договору публічної оферти про надання послуг доступу до мережі Інтернет.

1.6 Кінцеве обладнання - обладнання Абонента, призначене для з'єднання з пунктом закінчення телекомунікаційної мережі з метою забезпечення доступу до телекомунікаційних послуг. Кінцеве обладнання Абонента повинно мати виданий в установленому порядку документ про підтвердження відповідності вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій та/або використання радіочастотного ресурсу та бути включеним до переліку технічних засобів, що можуть застосовуватися в телекомунікаційних мережах та на території України.Кінцеве обладнання може буте надане абоненту на умовах  безкоштовного користування, яке зазначається в додаткоій угоді.

 

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ ТА ПРОЦЕДУРА УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ

2.1 Відповідно до умов даного Договору Провайдер на платній основі надає Абоненту Послуги доступу до мережі Інтернет, а Абонент отримує вказані Послуги, в порядку, передбаченому даним Договором, за цінами встановленими Провайдером та вказаними на сайті Провайдера http://t-lion.net, за які Абонент своєчасно та у повному обсязі зобов’язується вносити плату.

2.2 Даний Договір є публічною офертою і діє для всіх осіб, які є Абонентами Провайдера або мають намір стати Абонентами Провайдера.

2.3 Договір вважається укладеним:

2.3.1 З моменту підключення до Послуги Провайдером Абонента, після подання Абонентом Заявки на підключення до Послуг, за затвердженою Провайдером формою, за умови технічної можливості підключення Абонента та попередньої оплати Абонентом вартості підключення до мережі Інтернет і вартості доступу до мережі Інтернет згідно цін встановлених Провайдером .

2.4 Факт оплати та/або подання Заявки на підключення до Послуг є повним та безумовним підтвердженням згоди та прийняття умов даного договору Абонентом, який визнається особою, що вступила в договірні відносини з Провайдером.

2.5 Абонент вступаючи в договірні зобов'язання з Провайдером підтверджує те, що він на законних підставах є власником, наймачем чи орендарем Місця надання Послуг у якому бажає отримувати Послуги. У випадку наймання або оренди Місця надання Послуг Абонент гарантує Провайдеру отримання письмового дозволу від наймодавця/орендодавця на проведення робіт та надання Послуг по Місцю надання Послуг.

2.6 Абонент є кінцевим користувачем Послуг і не має права розповсюджувати отриману Послугу за межами Місця надання Послуг. Абонент може мати декілька Місць надання Послуг, по кожному з яких подається окрема Заявка на підключення до мережі.

2.7 Надання Провайдером Послуг здійснюється після підключення Кінцевого обладнання Абонента до мережі Інтернет.

2.8 При наданні Послуг Абонентам Провайдер бере на себе зобов'язання з надання наступних телекомунікаційних послуг:

2.8.1 Підключення до мережі Інтернет.

2.8.2 Надання доступу до інформаційних мереж Інтернет.

2.8.3 Надання технічної підтримки Абонентам по електронній пошті support@t-lion.net  (з 8.00 - 17.00, у робочі дні, вихідний – субота, неділя).

2.9 Послуги, що надаються Провайдером згідно даного Договору, є остаточними. Провайдер не надає Абоненту  послуги по налагодженню програмного забезпечення його персонального комп’ютера, а також послуги по навчанню роботі в мережі Інтернет.

2.10 Часова схема надання Провайдером Послуг, за умови дотримання Абонентом умов Договору, – цілодобово.

2.11 Провайдер забезпечує надання Послуг на рівні показників якості та технічних параметрів, визначених відповідними нормативними документами, затвердженими законодавством, показників якості Оператора.

 

 1. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН

3.1 ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПРАВА ПРОВАЙДЕРА.

3.1.1 Провайдер зобов’язаний:

3.1.1.1 Зареєструвати Абонента та забезпечити підключення Кінцевого обладнання Абонента до мережі Інтернет згідно Заявки протягом тридцяти днів з моменту оплати та приєднання Абонента до даного публічного Договору.

3.1.1.2. Забезпечувати якісне виконання робіт з підключення Абонента та надання Послуг згідно із чинними положеннями та нормативними документами.

3.1.1.3 Забезпечувати за зверненням Абонента усунення недоліків в наданні Послуг, якщо такі виникли не з вини Абонента, за рахунок Провайдера у термін, що не перевищує одну добу, з моменту отримання відповідного повідомлення від Абонента.

3.1.1.4 На письмовий запит Абонента інформувати його про перелік сертифікованого абонентського обладнання, яке можна підключати до мережі Інтернет.

3.1.1.5 Не пізніше ніж за 7 (сім) днів інформувати Абонента про зміну чинних Тарифів на Послуги, зокрема розміру Абонентської плати, шляхом оприлюднення відповідного Повідомлення на веб-сайті https://t-lion.net

3.1.1.6 Не пізніше ніж за 7 (сім) днів інформувати Абонента  про зміни та доповнення до Договору шляхом оприлюднення Повідомлення про внесення змін та доповнень до Договору на веб-сайті https:// t-lion.net.

3.1.1.7 Інформувати Абонента  за допомогою веб-сайту про всі планові та позапланові роботи, які будуть проводитись та які спричинятимуть або спричиняють перерву у наданні Послуг за 10 днів до такої переви.

3.1.1.8 Приймати та реєструвати звернення Абонентів про неякісне надання Послуг або їх відсутність.

 

3.1.2 Провайдер має право:

3.1.2.1. Призупинити надання Абоненту Послуг та/або розірвати даний Договір у випадку невиконання Абонентом своїх обов’язків, у тому числі обов’язків розрахунків з Провайдером.

3.1.2.2 Призупиняти надання Послуг на час проведення профілактичних робіт. Сумарний час призупинення надання послуг не повинен перевищувати 3 (трьох) діб на місяць.

3.1.2.3 Вносити зміни у Тарифи та доповнення до Договору, про що інформує Абонентів відповідно до умов п.3.1.1.5, 3.1.1.6 даного Договору.

3.1.2.4 Припинити дію даного Договору у випадку настання неможливості надання Послуг та/або з інших передбачених законодавством та/або Договором причин, повідомивши Абонента за 30 (тридцять) календарних днів шляхом оприлюднення відповідного повідомлення на веб-сайті https:// t-lion.net та надсилання Абонентові відповідного письмового повідомлення.

3.1.2.5 Скоротити перелік або припинити надання Послуг відповідно до законодавства.

3.1.2.6  Відключити кінцеве обладнання Абонента у випадках визначених законодавством та Договором.

3.1.2.7 Тимчасово припинити надання Послуг в порядку, встановленому чинним законодавством України, Договором, у разі виникнення форс-мажорної ситуації, проведення ремонту, технічного обслуговування та модернізації телекомунікаційної мережі.

 

3.2. ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПРАВА АБОНЕНТА.

3.2.1 Абонент зобов’язаний:

3.2.1.1 Ознайомитися з даним Договором та належним чином виконувати його умови та вимоги.

3.2.1.2 У триденний термін з моменту подачі Заявки здійснити оплату Тарифу за підключення до мережі Інтернет та оплату згідно тарифного плану. Послуги з доступу до мережі Інтернет; вчасно, до 31-го числа поточного місяця проводити оплату за Послуги (Абонентську плату) авансом за наступний місяць. З метою недопущення відключення Абонента від мережі Інтернет через несплату або неповну оплату за надані Послуги Абонент самостійно зобов’язаний стежити за станом свого особового рахунку і не допускати виникнення заборгованості.

3.2.1.3 Зберігати всі розрахункові документи протягом 3 (трьох) років з моменту здійснення відповідної оплати та надавати їх на вимогу уповноважених представників Провайдера.

3.2.1.4 Повідомляти Провайдера письмовою заявою не менше ніж за 30 (тридцять) календарних днів про відмову від отримання Послуг. У випадку Акційного підключення Абонента можуть діяти додаткові умови і обмеження щодо дострокового розірвання Договору, які регулюються Додатками до Договору про умови проведення Акцій.

3.2.1.5 Не перешкоджати та надавати вільний доступ до Місця надання послуг працівникам/представникам Провайдера з метою проведення ремонтних, профілактичних та інших робіт. При підключенні до мережі Інтернет забезпечити доступ представникам Провайдера до внутрішньо будинкових кабельних каналів, технічних поверхів, горищ, тощо. Приготувати приміщення для вільного доступу для прокладання кабелю від стояка допоміжної шахти кабельних мереж до системи Абонента. В разі необхідності пересунути меблі та демонтувати плінтуси.

3.2.1.6 Своєчасно інформувати Провайдера про недоліки в якості Послуг, сприяти Провайдеру в збереженні обладнання та інших елементів мережі Інтернет з метою захисту від можливого пошкодження або розкрадання та підтримки функціонального стану системи; спільно з іншими Абонентами вживати заходів зі встановлення замків на розподільчі щити (шафи, ніші) у місцях загального користування, в яких встановлено обладнання Провайдера.

3.2.1.7 Повідомляти, у тому числі письмово, Провайдера на його запит про тип кінцевого обладнання, що використовується для отримання Послуг.

3.2.1.8 Повідомляти Провайдера письмовою заявою у десятиденний термін про зміну своїх реквізитів та даних, які містяться в Заяві.

3.2.1.9 У випадку розірвання Договору сплатити існуючу заборгованість, впродовж 3 (трьох) днів до дати розірвання Договору.

3.2.1.10 Не використовувати кінцеве обладнання для вчинення протиправних дій або дій, що суперечать інтересам національної безпеки, оборони та охорони правопорядку.

3.2.1.11 Не підключати Кінцеве обладнання сторонніх осіб до мережі Інтернет, при виявленні факту самостійного підключення пристроїв до мережі, Абонент зобов'язаний протягом доби повідомити Провайдера.

3.2.1.12 Забезпечити виведення абонентського кабелю до розподільчого щитка протягом двох діб з моменту приєднання Абонента до даного Договору. Проведення кабелю в приміщенні Абонента(квартира,будинок) проводиться засобами Абонента. Кабель, прокладений в приміщенні Абонента, а також з'єднання та пристрої, підключені до них, повинні відповідати існуючим стандартам.

3.2.1.13 Використовувати Послуги виключно для задоволення власних потреб, та ні при яких умовах не допускати публічного Провайдеру доступ для проведення робіт у нежитлових приміщеннях, а також дати згоду прокласти кабель по технічному поверху та у щитових Місця надання послуг.

 

3.2.2 Абонент має право:

3.2.2.1 Отримувати від Провайдера Послуги у порядку, передбаченому даним Договором.

3.2.2.1 Отримувати вичерпну інформацію про поточний стан свого особового рахунку.

3.2.2.2 Подавати звернення щодо якості надання або відсутність Послуг, зателефонувавши за телефоном технічної підтримки або у письмовій формі, надіславши відповідне звернення на адресу Провайдера.

3.2.2.3 За умови порушення Провайдером контрольних термінів усунення пошкоджень, що виникли не з вини Абонента, на перерахунок Абонентської плати за весь час перерви в отриманні Послуг.

3.2.2.4 Змінити, відповідно до своїх інтересів, тарифний план з числа запропонованих Провайдером, звернувшись до нього з письмовою заявою до 20 числа місяця, що передує місяцю, в якому планується переключення. При зміні тарифного плану, відповідно до умов Договору, Абонентом оформляється нова Заява, після підписання якої попередня Заява втрачає силу. Переключення на інший тарифний план  відбувається з 1 числа наступного місяця за умови оплати Абонентом тарифу за 5 (п'ять) днів до переключення.

3.2.2.5 Розірвати Договір у разі відсутності потреби в Послугах, письмово попередивши про це Провайдера не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів.

3.2.2.6 Переоформлення договору на одного з членів своєї сім’ї відповідно до порядку, встановленого законодавством.

3.2.2.7 Абонент має інші права та обов’язки, передбачені законодавством України, що регулює порядок надання телекомунікаційних послуг.

 

 1. УМОВИ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ

4.1 Плата за користування мережею Інтернет включає: щомісячну абонентську плату за Послуги, що надаються Провайдером та одноразову оплату при приєднанні до даного Договору за виконані роботи по підключенню до мережі Інтернет, згідно діючих тарифів.

4.2 Первинна оплата за Послуги здійснюється протягом 3 (трьох) днів з дати оформлення Заяви. Оплата Тарифу за підключення та подальша щомісячна оплата за Послуги здійснюється відповідно до умов п. 3.2.1.2 даного Договору.

4.3 Абонентська плата встановлюється відповідно до Тарифів, що діють на момент надання Послуг, і може змінюватися Провайдером відповідно до п. 3.1.1.5 даного Договору.

4.4  Для одержання Послуг, Абонент  проводить оплату Абонентської плати авансом до 31 числа поточного місяця за наступний місяць. Розрахунок вартості Послуг здійснюється Абонентом самостійно на підставі діючих Тарифів до даного Договору.

4.5 Якщо умови п 4.4 не виконані, Провайдер має право призупинити надання Послуги. Для відновлення надання Послуги Абонент повинен повністю сплатити суму заборгованості.

4.6 Якщо Абонент не погасив наявну заборгованість до кінця місяця, у якому було призупинено надання Послуг, та не сплатив Тариф за повторне підключення, Провайдер:

- в односторонньому порядку припиняє дію  Договору з Абонентом;

Призупинення надання Послуг та/чи розірвання Договору не звільняють Абонента від оплати вже отриманих ним послуг.

4.7 У разі виникнення заборгованості за надані Послуги Провайдер електронною поштою/телефонним дзвінком/письмовим повідомленням інформує Абонента про необхідність погашення заборгованості та можливе відключення Абонента від отримання Послуг .

4.8 Незнання Абонентом, з будь-яких причин, про зміни тарифів, не звільняє Абонента від сплати послуг Провайдера за новими тарифами.

4.9 У випадку несвоєчасної оплати Послуг Абонент зобов'язується сплачувати пеню яка обчислюється від вартості неоплачених Послуг у розмірі облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який нараховується пеня.

4.10 Провайдер не несе відповідальність за неякісну роботу, розцінки та правила організацій, що здійснюють переказ грошових коштів Абонента.

4.11 Усі кошти, перераховані Провайдеру Абонентом, відображаються на особовому рахунку Абонента, на якому також Провайдер відображає списання коштів за усі надані ним послуги. Провайдер бере на себе відповідальність вести достовірний облік особового рахунку Абонента. Усі надані послуги вважаються прийнятими Абонентом без зауважень, якщо від нього не надійшло письмової заяви/скарги у продовж двох календарних днів після списання коштів за надані послуги.

4.12 Абонент самостійно контролює стан свого особового рахунку. При досягненні нульового балансу на особовому рахунку Абонента надання Послуг Провайдером призупиняється до надходження грошових коштів від Абонента.

4.13 Протягом строку позовної давності після припинення дії Договору, або відмови від передплаченої Послуги за Договором, Провайдер, за письмовою вимогою Абонента, повинен повернути невикористані кошти попередньо сплачені Абонентом У випадку наявності заборгованості Абонента перед Провайдером поверненню підлягає залишок вказаних коштів після погашення заборгованості. Провайдер повинен повернути вказані кошти у строк, що не перевищує 30 календарних днів з моменту отримання письмового звернення Абонента.

4.14 За час, протягом якого Послуги не надавались з вини Абонента, абонентна плата нараховується в повному обсязі.

4.15 Усі розрахунки за цим Договором здійснюються у національній валюті України.

 

 1. ОСОБЛИВІ УМОВИ

5.1 Зміна назви, організаційної форми і т.п. Провайдером не тягне за собою припинення дії даного Договору.

5.2 Провайдер звільняється від часткового чи повного невиконання зобов’язань по даному Договору, якщо причиною такого невиконання стали дії непереборної сили, тобто дії, настання яких Сторони не в змозі були передбачити: надзвичайні ситуації, введення надзвичайного чи воєнного стану, пожежа, землетрус, паводки, ураження блискавки, інші стихійні явища природи, військові дії, страйки, відсутність сигналу з передавального пристрою,відключення електроенергії та ін. У випадку виникнення вищевказаних обставин Провайдер повинен повідомити Абонента відповідно можливого строку дії та припинення вищевказаних обставин строк до семи діб з моменту їх виникнення.

5.3 Абонент має право подавати Провайдеру звернення (пропозицію, заяву, скаргу) щодо надання Послуг. Звернення подається у формі, передбаченій чинним законодавством України.

5.4 Провайдер зобов’язаний в терміни, передбачені чинним законодавством України, розглянути письмове звернення Абонента та надати йому письмову відповідь із зазначеними результатами розгляду звернення.

5.5 Заяви Абонента, пов’язані з розірванням Договору, оформляються у письмовій формі та вручаються представнику Провайдера особисто Абонентом.

5.6 Претензії Абонентів щодо взаємних розрахунків приймаються протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту виникнення спірної ситуації. 

5.7 Адреса для кореспонденції: 56500 м.Вознесенськ Миколаївська область вул. Одеська 22/б ТЦ “LION” офіс №9.

5.8 Згідно з чинним законодавством України Абонент може звертатись до Національної комісії з питань регулювання зв’язку України: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22, тел./факс: 044-278-97-93.

5.9 Абонент, як фізична особа, приєднанням до Договору підтверджує свою згоду на обробку та використання своїх персональних даних Провайдером лише в межах необхідних для виконання умов даного Договору. Письмові повідомлення про зміни даних Абонента вважаються письмовою заявою Абонента про зміну персональних даних. Подальші відносини між Абонентом та Провайдером, пов’язані з використанням персональних даних Абонента регулюються відповідно до ЗУ «Про захист персональних даних». Дата приєднання Абонента до Договору є датою внесення даних про Абонента до Бази персональних даних, що ведеться Провайдером виключно з метою виконання умов даного Договору.

5.10 Провайдер, за письмовою заявою Абонента, здійснює тимчасове припинення надання Послуг на строк, зазначений Абонентом, але не більше ніж на один рік. Тимчасове припинення надання Послуг оплачується в розмірі 100 гривень за кожен місяць тимчасового припинення. (Послуга надається тільки для абонентів приватного сектору, підключених по технології PON)

5.11 Приєднанням до даного Договору Абонент зазначає, що він своєчасно отримав в повному обсязі необхідну, доступну, достовірну інформацію про надання послуг (у тому числі, але не обмежуючи щодо змісту, якості, вартості, та порядку надання послуг), яка забезпечує можливість свідомого і компетентного вибору, і така інформація була надана Абоненту до замовлення ним Послуг відповідно до вимог законодавства України.

5.12 Приєднанням до даного Договору Абонент підтверджує повне розуміння умов Договору,  згоду з положеннями Договору та підтверджує ознайомлення з Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених Кабінетом міністрів України.

5.13 У випадку необхідності Провайдер надає Абоненту у користування обладнання для можливості отримання Послуг (далі – Обладнання), згідно даного Договору на наступних умовах:

5.13.1 Обладнання передається Абоненту на підставі акта прийому-передачі Обладнання. Назва Обладнання, модель, серійний номер, вартість, комплектація Обладнання вказуються у відповідному Акті прийому-передачі Обладнання.

5.13.2 Обладнання протягом всього строку дії Договору є власністю Провайдера.

5.13.3 У разі виходу Обладнання з ладу з причин, залежних від Провайдера, Провайдер зобов’язаний прийняти несправне Обладнання та видати справне, на підставі Актів прийому-передачі Обладнання та за умови дотримання наступних вимог: відповідність серійного номера, відсутність зовнішніх пошкоджень, цілісність гарантійної пломби, повної комплектації упаковки, інструкції, з’єднувальних кабелів, тощо.

5.13.4 Провайдер має право відмовити Абоненту в заміні Обладнання, якщо Обладнання не відповідає вимогам, визначеним в п. 5.13.3 даного Договору.

5.13.5 Після закінчення строку дії Договору, припинення надання Послуг Абоненту, на умовах, визначених даним Договором, Абонент зобов’язаний повернути Провайдеру Обладнання у справному стані та у повній комплектації, на підставі Акту прийому-передачі Обладнання протягом трьох днів з дати припинення дії Договору або припинення надання Послуг.

5.13.6 Абонент зобов’язаний забезпечити збереження та належні умови експлуатації Обладнання, користуватись Обладнанням у відповідності з правилами, умовами, інструкціями з експлуатації на Обладнання.

5.13.7 Абонент зобов’язується не використовувати Обладнання для надання та отримання телекомунікаційних послуг інших операторів/провайдерів телекомунікацій, не передавати Обладнання третім особам в користування, оренду, суборенду, не передавати свої права та обов’язки по Договору стороннім особам.

5.13.8 У разі виходу Обладнання з ладу, повної або часткової несправності Обладнання, внаслідок неправильної експлуатації, зберігання, випадкового або навмисного пошкодження Обладнання Абонентом або третіми особами або внаслідок будь-яких інших причин, які знаходяться поза межами відповідальності Провайдера, відновлення працездатності, усунення несправностей або заміна Обладнання здійснюються за рахунок Абонента.

5.13.9 У випадку знищення, псування Обладнання, або не повернення Обладнання Абонентом Провайдеру в строк, визначений п. 5.13.5 даного Договору, Абонент відшкодовує Провайдеру вартість Обладнання протягом п’яти днів від настання події, згідно якої виникла потреба у відшкодуванні вартості Обладнання, визначеній в даному пункті Договору.

5.13.10 Абонент передає Провайдеру Обладнання власними силами та за свій рахунок.

 

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1 Провайдер забезпечує відповідний захист персональної інформації про Абонента та її нерозповсюдження згідно з вимогами чинного законодавства України.

6.2 Провайдер несе перед Абонентом відповідальність, передбачену чинним законодавством України, за невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків.

6.3 Провайдер не несе будь-якої відповідальності перед Абонентом за неякісне надання Послуг у випадках:

- невідповідності технічного стану кінцевого обладнання Абонента встановленим нормам;

- несанкціонованого втручання у роботу мережі інтернет, телекомунікаційних мереж або пошкодження абонентського кабелю;

- пошкодження кінцевого обладнання Абонента;

- настання інших причин, на усунення яких Провайдер не має можливості впливати, в тому числі тимчасового відключення електроенергії.

6.4 Провайдер не несе матеріальної відповідальності перед Абонентом за невиконання чи неналежне виконання своїх обов’язків згідно з даним Договором внаслідок настання форс-мажорних обставин, визначених п. 5.2 даного Договору.

6.5 Абонент  несе відповідальність перед Провайдером за несвоєчасну сплату Абонентської плати відповідно до п. 4.9 Договору.

6.6 При пошкодженні, яке виникло з вини Провайдера, Абонент сплачує вартість робіт з ремонту та відновлення функціонування телекомунікаційної мережі або її складових  в повному розмірі, згідно з кошторисом.

6.7 При проведенні підключення до мережі Інтернет в приміщенні Абонента, Провайдер не несе відповідальності за пошкодження електричних, телефонних та інших дротів проводки закритого типу, якщо Абонент завчасно не попередив  про їх наявність та/або не надав схеми їх розташування.

6.8 Абонент несе повну відповідальність за збереження свого пароля доступу і за збитки, що можуть виникнути у разі несанкціонованого використання його мережі доступу та кінцевого обладнання.

6.9 У випадку не усунення Провайдером недоліків, які призвели до неможливості отримання Послуг, значне зниження показників якості понад п’яти діб, з моменту отримання та фіксування повідомлення від Абонента, Провайдер робить перерахунок вартості не отриманих послуг, крім випадків коли ці недоліки виникли не з вини Провайдера.

6.10 У разі виявлення пошкодження мережі, що сталося з вини Абонента та завдання збитків з його вини, витрати Провайдера, пов’язані з усуненням пошкодження, відшкодовуються Абонентом. Факт пошкодження мережі з вини Абонента оформляється актом у двох примірниках, кожний із яких підписується уповноваженими представниками Сторін. У разі відмови Абонента від підписання акта він підписується не менш як двома представниками Провайдера.

6.11 Всі інші обставини, не обумовлені даним Договором визнаються та приймаються Сторонами у відповідності до вимог Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених Кабінетом міністрів України.

 

 1. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ. УМОВИ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

7.1 Даний Договір діє з моменту приєднання до нього Абонента.

7.2 Термін дії даного Договору необмежений.

7.3 У разі незгоди Абонента  із внесеними Провайдером змінами до Договору, в тому числі, новими Тарифами, такий Абонент має право розірвати Договір протягом 7 (семи) днів з дня опублікування змін. В такому випадку Абонент повинен повідомити Провайдера про розірвання Договору особисто, подавши Заяву про розірвання Договору.

7.4  Ненадходження від Абонента письмової Заяви про розірвання Договору, продовження користування Телекомунікаційними послугами та/або внесення коштів Абонентом на свій особовий рахунок свідчить про згоду Абонента з внесеними до Договору змінами та є підтвердженням Абонента про приєднання до даного Договору.

7.5  В разі розірвання Договору Провайдер має право демонтувати чи використовувати на свій розсуд елементи доступу до мережі Інтернет, що застосовувалися за межами Місця надання послуг.

 

 1. ДОДАТКИ

Заявка-замовлення про приєднання до даного Договору публічної оферти

Акт прийому-передачі Обладнання

 

 1. АДРЕСА ТА РЕКВІЗИТИ ПРОВАЙДЕРА

Приватне підприємство Телерадіокомпанія Техніка

Адреса:

юридична: 56500, Миколаївська область, м.Вознесенськ вул.Одеська 16/а

фактична: 56500, Миколаївська область, м.Вознесенськ вул.Одеська 22/б

поштова: 56500, Миколаївська область, м.Вознесенськ вул.Одеська 22/б

телефони технічної підтримки (095)-752-88-19

телефони абонентського відділу (095)-752-88-19

Провайдер є платником податку єдиного податку.

 

Банківськи реквізити для розрахунків:

Приватне підприємство "Телерадіокомпанія "Техніка"

м.Вознесенськ вул.Одеська 22-Б, офіс №9

МФО 305299

ЄДРПОУ 25380541

Р/Р UA473052990000026009011707534

АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

свід. про держ. реєстрацію № 1 521 120 0000 00 0464

 

 

Часті питання

В цьому розділі Ви зможете знайти відповіді на поширені питання

 • Ми створили простий та зручний «Особистий кабінет» для того, щоб допомогти клієнтам та дати можливість самостійно керувати своїми послугами, не витрачаючи час на відвідини офісу чи спілкування з оператором кол-центру. На ресурсі є можливість переглянути історію платежів, поточний баланс, спожитий трафік і діючий тариф, а також подати online-заявку на обслуговування.

  Для входу необхідні ім'я користувача (login) та пароль (password), котрі видаються кожному абоненту при підключенні до мережі Інтернет.

 • Для більш точної перевірки швидкості з'єднання необхідно:

  1. Підключити мережевий кабель безпосередньо до комп'ютеру (в мережеву карту), не використовуючи WI-FI маршрутизатор;

  2. Під час тестування потрібно завершити всі закачки, які можуть вплинути на результати вимірювань;

  3. Не забуваємо відключити всі сервіси VPN, як додатки в браузерах так і звичайні програми;

  4. Бажано закрити всі зайві вкладки в браузері;

  5. Якщо у вас встановлені антивіруси - рекомендуємо їх відключити на час тестування;

  6. Для достовірності можна провести тест декілька разів. 

   

  Ви можете скористатись наступними ресурсами для вимірювання швидкості:

  https://www.speedtest.net/

  speedtest

 • Можливі варіанти оплати дивіться в розділі Інтернет → Оплата послуг

 • Можливість підключення за Вашою адресою проживання Ви можете перевірити в розділі Інтернет → Покриття мережі

 • Якщо Ви не хочете в будь-який місяць користуватися послугою мережі (наприклад, їдете у відпустку), Ви можете заблокувати Ваш акаунт. Для цього вам необхідно у нас в офісі написати заяву, вказавши дату припинення і дату відновлення послуги. Менеджер обробить Вашу заявку і включить блокування. Після блокування облікового запису щомісячна абонентська плата складе 10 гривень за місяць.
  У разі, якщо Ви не попередили про припинення обслуговування, через 4 (чотири) місяці абонент відключається від мережі і відновити роботу можливо лише сплативши повторне підключення.

 • Швидкість з'єднання з мережею Інтернет залежить від багатьох факторів, в тому числі:

  • Віруси
  • Веб-екран и фаєрвол
  • Велика кількість мережевих програм
  • Некоректно налаштоване безпровідне обладнання
  • Операційна система і багато іншого.
  • Загрузка сайту, котрий Ви хочете відвідати

Контакти

Якщо ви бажаєте підключити послуги, дізнатися про можливості підключення або просто задати питання лишайте свої контактні дані (телефон, адресу електронної поштової скриньки) і адресу проживання. Наш оператор зв'яжеться з вами найближчим часом.

Адреса:

м.Вознесенськ, вул.Одеська 22/б, ТЦ "LION", офіс №9

Тел:

095-752-88-19